Facebook Pixel Studeren en topsport, een job of een onderneming - Hogeschool Gent
Foto Studeren en topsport, een job of een onderneming

Bijzonder statuut.

B

Bijzonder statuut.

Is studeren voor jou niet vanzelfsprekend omdat je studeren combineert met een gezin, topsport, een job of ondernemerschap? Of omwille van uitzonderlijke sociale en individuele omstandigheden? Vraag dan een bijzonder statuut aan en doe beroep op redelijke onderwijs- en examenmaatregelen. 

HOGENT onderscheidt verschillende categorieën van studenten met een bijzonder statuut. Als student met een bijzonder statuut kan je individuele onderwijs- en examenmaatregelen aanvragen.

Individuele onderwijs- en examen­maat­regelen zijn redelijke aan­passingen op maat om gelijkheid van kansen voor alle studenten te waarborgen. Zo kan iedereen volwaardig participeren aan onderwijs- en examenactiviteiten. 

Criteria

De maatregelen moeten voldoen aan vier criteria:

 • Noodzakelijkheid: zonder deze maatregel kan de student
  niet volwaardig deelnemen aan de onderwijs- en examenactiviteiten.
   
 • Uitvoerbaarheid: de maatregel mag geen aantoonbare
  onevenredige belasting teweegbrengen voor de organisatie.
   
 • Verdedigbaarheid: de maatregel is te verantwoorden t.o.v. betrokkenen.
   
 • Competentiebewaking: de maatregel mag de beoogde eindcompetenties niet aantasten. Enkel het proces om deze competenties te verwerven, wordt door het toekennen van de maatregel aangepast

Het is HOGENT die beslist over de uiteindelijke toekenning van de maatregelen in functie van de vier aangehaalde criteria.

De aanvraag voor onderwijsmaatregelen gebeurt zo spoedig mogelijk na inschrijving. De aanvraag van examenmaatregelen gebeurt steeds voor aanvang van de evaluatie. De student vraagt uiterlijk op 1 december maatregelen aan voor examens van het eerste semester en uiterlijk op 1 mei voor examens van het tweede semester.

Erkenningsvoorwaarden

Je dient te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden Statuut Topsporter van Associatie Universiteit Gent.

Contact

Lieve Lemaître
Sint-Denijslaan 251
9000 GENT
09 243 37 50

Erkenningsvoorwaarden

Je dient te beschikken over een ondernemingsnummer of een businessplan/stappenplan waarin je aantoont dat je binnen het jaar een valoriseerbaar product of dienst zal aanbieden.

Contact

Bart Derre
Campus Schoonmeersen
Gebouw D - lokaal 1.024
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 GENT

Erkenningsvoorwaarden

Je dient te beschikken over een portfolio waarmee je je artistieke kwaliteiten aantoont. Dat kan onder meer via:

 • een curriculum vitae met een overzicht van alle voorstellingen, producties, tentoonstellingen, …
 • een cd, video of dvd
 • een programma van voorstellingen, producties, tentoonstellingen, …
 • persberichten
 • aanbevelingsbrieven
 • fotomateriaal
 • recensies

Contactpersoon

Pascal Desimpelaere 
Campus Bijloke 
J. Kluyskensstraat 2
9000 GENT
09 243 36 15

Erkenningsvoorwaarden

Je dient een mandaat uit te oefenen in:

 • de bestuursorganen van HOGENT en/of AUGent
 • de studentenraad van HOGENT en/of AUGent
 • participatiecommissies en/of opleidingscommissies van HOGENT
 • raden, commissies en werkgroepen van HOGENT
 • raden, commissies en werkgroepen buiten HOGENT zoals VLHORA, VLOR, VVS
 • de politiek

Je moet in het bezit zijn van een ingevuld attest van de overheid of een kopie van de bestuurlijke beslissing waaruit blijkt dat je gedurende het betreffende academiejaar een politiek mandaat opneemt of een mandaat als effectief lid binnen een raad, commissie of werkgroep binnen of buiten HOGENT (met vermelding van begin- en einddatum). 

Contact

HOGENT Studentenraad
Gebouw D - lokaal 0.007/9
Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent
09 243 35 98

Bijvoorbeeld anderstalige achtergrond, overlijden in de familie, ...

Erkenningsvoorwaarden

Je moet in het bezit zijn van de nodige bewijsstukken ter rechtvaardiging van je aanvraag.  

Erkenningsvoorwaarden

Als student met een medische problematiek van minder dan één jaar moet je in het bezit zijn van een medisch attest ter rechtvaardiging van je aanvraag.

Hoe aanvragen?

Vul dit aanmeldingsformulier in. Daarna wordt contact met je opgenomen voor een afspraak om je verdere aanvraag te bespreken. Voor je dossier volledig is en behandeld wordt, moet ook nog het attest ingediend worden.

topsporter
ondernemer
kunstbeoefenaar
mandaat

Hoe aanvragen?

Vul dit aanmeldingsformulier in. Daarna wordt contact met je opgenomen voor een afspraak om je verdere aanvraag te bespreken. Voor je dossier volledig is en behandeld wordt, moet ook nog het attest ingediend worden.

topsporter
ondernemer
kunstbeoefenaar
mandaat