Facebook Pixel Duurzaam landgebruik - Hogeschool Gent
Foto Duurzaam landgebruik

Duurzaam landgebruik.

D

Duurzaam landgebruik.

Nieuwe uitdagingen op Europees niveau benadrukken de dringende behoefte aan duurzaam landgebruik in verband met biodiversiteitsverlies, waterbeleid en klimaatverandering. Vlaanderen lijkt momenteel niet adequaat voorbereid en zet onvoldoende stappen om te voldoen aan de ambitieuze doelstellingen en de dringende oproep tot actie. Specifieke doelen, zoals ruimteneutraliteit tegen 2040 (BRV, de Bouwshift), ontharding tegen 2050 (BRV), Europese klimaatdoelen voor landgebruik tegen 2030 (LULUCF), en de VN- en EU-doelstelling van 30% natuuroppervlakte tegen 2030 (30x30-doelstelling voor beschermde gebieden), evenals de VN-landdegradatie-neutraliteit (SDG 15), hebben aanzienlijke ruimtelijke gevolgen voor de regio.

Het onderzoekscentrum DRUM wenst op drie pijlers haar onderzoek op landgebruik verder uit te bouwen:

  1. het onderzoeksprogramma over een klimaatrobuust en duurzaam landgebruik voor Vlaanderen met ruimtelijke implicatie en integratie van de diverse klimaat- en natuurdoelstellingen;
  2. internationale samenwerking rond duurzaam- en klimaatrobuust landgebruik
  3. dienstverlening aan overheidsinstanties die gerelateerd, beleidsvoorbereidend onderzoek nodig heeft en daartoe beroep doet op onze expertise.

Projectresultaten.

Cannabisness

Betonmeter

De Betonmeter is een webviewer waarin de bestaande betontoestand (ruimtebeslag en verharding), de betonevolutie, het betonrisico en de reductieopgave op gemeentelijk niveau wordt weergegeven.
Website 

Biodivers Zorggroen

Betonstop 2020-2040: Gemeentelijke reductieopgave

Hoeveel bestemmingsoppervlakte dient een gemeente te neutraliseren en hoeveel dient ze te ontharden opdat de gemeente voldoet aan de doelstellingen van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen? Dit rapport is gekoppeld aan de webtoepassing Betonmeter.

Rapport Website 

Cannabisness

Betonstop 2020-2040: Toekomstige ontwikkeling

Hoe zal het bijkomend ruimtebeslag zich verder ontwikkelen tot 2040 en 2050? Waar en hoeveel ruimtebeslag komt erbij in geval zonder beleidswijziging (GAU) en in geval van nieuw beleid (BRV)? Een toekomstsimulatie voor Vlaanderen ism. VITO.

Rapport Website 

BeBlaBo

Betonstop 2020-2040: Historische evolutie

Hoe kwamen de bestemmingen tot stand tijdens de opmaak van de gewestplannen? Hoe evolueerden de bestemmingen de afgelopen 40 jaar, waar kwam het ruimtebeslag terecht en hoeveel van de harde bestemmingen is al ingevuld?

Rapport Website 

Lokaal Brood

Betonstop 2020-2040: Planschade

Hoeveel zou de planschadekost bedragen bij uitvoering van een neutralisatie? Kunnen we deze financiële compensatie ramen in het bestaande planschade-stelsel en voor een nieuw stelsel uit het ontwerp-Instrumentendecreet?

Rapport Website 

Biodivers Zorggroen

Betonstop 2020-2040: Strategische neutralisatie

Wat is de aard van de gronden met het ruimtebeslag­risico? Over hoeveel open ruimte, bos, wetlands, … gaat het dat onder bestemmingsdruk staat? Kunnen we aan de hand van de meest waardevolle gronden voor natuur en landbouw een strategische neutralisatie van de bouwshift samenstellen? 

Rapport Website 

Cannabisness

Betonstop 2020-2040: Ruimtebeslagrisico

Hoe groot is het planologisch aanbod in de harde bestemmingen waarbinnen het verder ruimtebeslag in Vlaanderen kan toenemen? Waar zijn deze gronden gelegen en welke bestemmingen hebben ze?

Rapport Website 

Biodivers Zorggroen

VOORBESTEMD

Is Vlaanderen door zijn planologisch verleden voorbestemd voor ruimtelijke wanorde? En valt het tij überhaupt nog te keren?

Publicatie

Lokaal Brood

Taskforce Bouwshift

Twee onderzoekers van het DRUM onderzoeks­centrum, Mieke Paelinck en Peter Lacoere traden op als penhouder, naast Hans Tindemans (VRP) en Jan Bouckaert (Stibbe). HOGENT leverde specifiek een bijdrage aan de data-uitwerking van de bouwshift, het uitzetten van een strategie tot vrijwaring van de open ruimte en de financiële simulatie van een aantal compensatiescenario's bij herbestemming van gronden.

Samenvattend advies 

Biodivers Zorggroen

Betonstop 2020-2040

Is Vlaanderen door zijn planologisch verleden voorbestemd voor ruimtelijke wanorde? En valt het tij überhaupt nog te keren?

Website

 
 
 
 

Advies en dienstverlening.

Als je vragen hebt of interesse hebt in een op maat gemaakt dienstverleningstraject, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Maak kennis met onze experten.

Anne-Sophie

Peter Lacoere
Duurzaam landgebruik, bouwshift, no net land take policy, instrumenten grondbeleid, stedelijke vernieuwing

e-mail

Joke Persyn

Oscar Zurita Hurtado
GIS, ruimtebeslag, data processing, hydrografie, geofysica

e-mail

Freek van baelen

Guy Engelen
Ruimtelijk-dynamische modellering landgebruik, Cellular Automata modellering, GIS-analyse, systeemdynamische modellering, geografie

e-mail

Freek van baelen

Anna Barborini
Wonen, publieke ruimte, ruimtelijke kwaliteit, duurzame stadsontwikkeling

e-mail

 

 

Benieuwd naar meer?

 

Vind je deze informatie van ons onderzoeksthema duurzaam landgebruik interessant? Neem dan zeker een kijkje op de webpagina van het onderzoekscentrum Duurzaam Ruimtebruik en Mobiliteit