Facebook Pixel Projectwerking - Hogeschool Gent
Foto Projectwerking

Projectwerking orthopedagogie.

P

Projectwerking orthopedagogie.

De opleiding orthopedagogie van HOGENT gelooft sterk in een lerende community waarbij we het werkveld kunnen bijstaan in tal van uitdagingen waarmee zij dagelijks kampen. Via deze authentieke leer­situaties groeien onze studenten door tot volwaardige praktijk­gerichte orthopedagogen, met maatschappelijk engagement en ondernemingszin. Een echte win-win dus!

Benieuwd hoe onze studenten ook jullie werking kunnen versterken of hoe ze de dagelijkse druk kunnen ontlasten? Neem dan zeker een kijkje in onze verschillende projecten waarbij zowel beginnende als ervaren studenten deelnemen. We kijken uit naar een fijne cocreatie!

Semester 1.

Wat?

Eerstejaars­studenten bieden laag­drempelige ondersteuning aan bij ­activiteiten op alle domeinen van het dagelijkse leven (wonen, werken, vrije tijd, schoolse activiteiten buiten de klas) van personen met een beperking. Deze activiteiten kunnen zowel individueel als in groep doorgaan. Een win-win: onze studenten onder­steunen jullie in praktische zaken en krijgen zo vanuit de praktijk inzicht in de mogelijk­heden, ondersteunings­noden en beleving van mensen met een beperking. Een ideale voorbereiding op hun stage!

Wanneer?

Semester 1 (de student dient in te tekenen voor een totaal aantal van 8 support-uren, welke kunnen gespreid worden over verschillende activiteiten).

Doel?

Eerste kennismaking met deze doelgroep, hun belevingswereld en ondersteuningsnoden.

Kunnen onze eerstejaarsstudenten iets betekenen voor jullie cliënten?

Registreer dan HIER jullie activiteiten

Studenten nemen na het intekenen op jullie activiteit meteen contact op met jullie.

Wat verwachten wij van jullie?

Het invullen van een zeer kort evaluatie­formulier na afloop van het project.

Wat mogen jullie van ons verwachten?

De studenten worden gecoacht door ervaren praktijk­gerichte lesgevers, hiernaast worden hen lessen en oefeningen aangereikt rond de beleving en ondersteunings­noden van mensen met een  beperking (al dan niet meervoudige beperking).

Opgelet! Eerstejaars­studenten staan echter aan de start van hun leerproces, er kunnen/mogen dus nog geen te hoge verwachtingen gesteld worden met betrekking tot het op maat vormgeven en uitvoeren van een agogische activiteit. De activiteiten zijn steeds laag­drempelig, ter ondersteuning van jullie dagelijkse werking.

Meer info en contact

Willen jullie graag met ons contact opnemen? Dat kan via projectwerkingortho@hogent.be.

Wat?

Deze tweede stage heeft een verdiepend en verbredend karakter. Het is een grondige kennismaking met de praktijk in al zijn facetten. Onze derdejaars­studenten passen het geheel van inhouden, aangereikt tijdens hun opleiding, toe in een authentieke praktijk­situatie.

Wanneer?

Deze stage loopt over 15 weken in semester 1 (sept-jan) (420 uur stage).

We streven ernaar om de instap- en doorgroei­stage van studenten op dezelfde stage­plaats te laten plaatsvinden.

Doel?

Studenten bekwamen zich verder in het beroep van een begeleider, ze zijn zich hierbij bewust van hun eigen beroeps­identiteit. Daarom kiezen we er principieel voor om studenten hun beide stages te laten lopen op dezelfde stageplaats. Dit biedt de garantie op een lange en grondige leerperiode, met klemtoon op verdieping. Na afloop zijn onze stage­studenten flexibel inzetbaar in het ruime ortho­pedagogische werkveld.

Geïnteresseerd in het aanbieden van doorgroei­stage? Benieuwd hoe onze studenten jullie werking meer kunnen ondersteunen?

Wat verwachten we van jullie?

We formuleren vanuit de opleiding enkele criteria waaraan een stage­organisatie moet voldoen. Deze criteria moeten de garantie bieden dat de student de nodige kansen krijgt om ortho(ped)agogisch werk te verrichten, met gepaste begeleiding. Meer info hierover vinden jullie HIER.

Wat mag je van ons verwachten?

De doorgroeistage biedt een logisch vervolg op de instap­stage en bouwt verder op de gehele kennis, vaardigheden en attitudes die de student heeft ontwikkeld in het eerste en tweede model­traject van de opleiding. Tijdens deze stage worden de studenten begeleid door ervaren praktijk­lesgevers die de integratie tussen theorie en praktijk bevorderen.

Opgelet! Communicatie over de koppeling met studenten gebeurt voor eind juni. Gebeuren er onverwachte wijzigingen in jullie aanbod? Gelieve deze dan snel kenbaar te maken aan ons.

Meer info en contact

Willen jullie graag met ons contact opnemen? Dat kan via dsa.stage.ortho@hogent.be.

Stage kan momenteel nog geen aanbod doorgeven door een tool. Vragen voor stage worden best gemaild naar bovenstaand adres.

Semester 2.

Wat?

Eerstejaars­studenten bieden laagdrempelige ondersteuning aan bij personen met ondersteunings­behoeften omwille van een (vermoeden van) ontwikkelings­stoornis, individueel of inclusief. Een win-win: onze studenten bieden ondersteuning bij praktische zaken en krijgen zo vanuit de praktijk inzicht in de mogelijkheden, ondersteunings­noden en beleving van personen met een ontwikkelingsstoornis. Een ideale voorbereiding op hun stage!

Wanneer?

Semester 2 (de student dient in te tekenen voor een totaal aantal van 8 support-uren, welke kunnen gespreid worden over verschillende activiteiten).

Doel?

Eerste kennismaking met deze doelgroep, hun belevingswereld en ondersteuningsnoden.

Zijn er bij jullie kinderen, jongeren (jong-)volwassenen met (een vermoeden van) een ontwikkelings­stoornis (dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS, enz.) die nood hebben aan een aantal uurtjes laag­drempelige extra ondersteuning tijdens of na het klasgebeuren, een activiteit of gewoon in het dagelijkse leven? 

Registreer dan HIER jullie activiteiten

Studenten nemen na het intekenen op jullie activiteit meteen contact op met jullie.

Wat verwachten wij van jullie?

Het invullen van een zeer kort evaluatie­formulier na afloop van het project.

Wat mogen jullie van ons verwachten?

De studenten worden gecoacht door ervaren praktijk­gerichte lesgevers, hiernaast worden hen lessen en oefeningen aangereikt rond de specifieke ondersteunings­behoeften van kinderen/jongeren met een (vermoeden van) ontwikkelings­stoornis.

Opgelet! Eerstejaars­studenten staan echter aan de start van hun leerproces, er kunnen/mogen dus nog geen te hoge verwachtingen gesteld worden met betrekking tot het op maat vormgeven en uitvoeren van een agogische activiteit. De activiteiten zijn steeds laag­drempelig, ter ondersteuning van jullie dagelijkse werking.

Meer info en contact

Willen jullie graag met ons contact opnemen? Dat kan via projectwerkingortho@hogent.be.

Wat? 

Binnen dit project passen eerstejaarsstudenten hun creatieve agogische basisvaardigheden toe, die nodig zijn om hun stap naar stage te zetten. Dit doen ze door in samenwerking met een organisatie  en hun cliënten een groepsproject met een creatieve insteek (drama, muziek, dans, spel, beeld, media, …) uit te werken. Concreet betekent dit dat een klein groepje studenten zelfstandig een laagdrempelige creatieve groepsactiviteit vormgeeft en uitvoert met cliënten in uw organisatie.

Wanneer?

 • Februari: eerste contact (via mail of telefonisch) om het kennismakingsgesprek in te plannen
 • Februari – maart: kennismakingsgesprek
 • Maart – april : activiteit (deadline 30 april 2023)

Doel? 

Studenten worden binnen dit project uitgedaagd om samen te werken en om creatief-agogische vaardigheden in te zetten op maat van een doelgroep binnen het orthopedagogisch werkveld. Dat heeft al tot heel diverse en boeiende activiteiten geleid, zowel voor de studenten als voor het werkveld.

Ontbreekt het jullie soms aan handen om creatieve activiteiten vorm te geven en uit te voeren? Dan is het zeer zinvol om in te tekenen voor het groepsproject Samen Creatief.

Dien je aanvraag in voor 3 februari

Wat verwachten wij van jullie? 

Dat minstens één medewerker zich vrijmaakt voor een (kort) kennismakingsgesprek met de studenten en minstens één begeleider aanwezig is tijdens de activiteit. Na de activiteit vragen we om een beknopt evaluatieformulier in te vullen. 

Wat mogen jullie van ons verwachten? 

Ervaren crealesgevers reiken studenten de nodige creatieve agogische werkvormen en methodieken aan. Er is begeleiding bij het samenwerkingsproces en om de activiteit op de doelgroep af te stemmen. Bij vragen kunnen jullie contact opnemen met de betrokken lesgevers. 

Opgelet! Eerstejaarsstudenten staan aan de start van hun leerproces. Er kunnen/mogen dus nog geen te hoge verwachtingen gesteld worden rond het op maat vormgeven en uitvoeren van een agogische activiteit. De activiteiten zijn altijd laagdrempelig, ter ondersteuning van jullie dagelijkse werking.

Meer info en contact

Willen jullie graag contact met ons opnemen? Dat kan via projectwerkingortho@hogent.be.

Wat?

Binnen dit project gaan eerstejaars­studenten tijdens 5 momenten een 1-1 contact aan met eenzelfde cliënt, verspreid over een 10-tal weken. Jullie kunnen de invulling en het verloop van deze contacten opvolgen via een kort schriftelijk verslag dat de student aan jullie bezorgt.

Wanneer?

Semester 2 (vanaf 13 februari).

Doel?

Via ontmoeting tot verbinding komen tussen cliënt én student. Voor studenten is dit een ideale manier om doorheen een aantal ontmoetingen een beginnende begeleiders­relatie op te bouwen, in aanloop naar hun stage. Tegelijk hopen we tegemoet te komen aan de grote werkdruk in de zorg­sector, waardoor soms tijd ontbreekt om één op één activiteiten te doen met cliënten.

Ontbreekt het jullie soms aan een tekort aan handen en tijd om individuele activiteiten in te plannen? Ervaren jullie cliënten soms nood aan een extra babbel, een gezellig moment om samen met iemand anders iets te doen? Dan is het zeer zinvol om in te tekenen voor het project relatie-opbouw!

TEKEN HIER IN

Wat verwachten wij van jullie?

 • Een eerste kennismakings­moment met student, cliënt en één begeleider.
 • Het invullen van een zeer kort evaluatie­formulier na afloop van het project.

Wat mogen jullie van ons verwachten?

De student krijgt heel wat theoretische handvaten aangereikt om met een correcte grond­houding op maat van de cliënt contact te leggen en vertrouwen op te bouwen. Ze worden wekelijks gecoacht door hun lesgever, die ook voor jullie steeds aanspreek­baar is indien nodig.

Opgelet! Eerstejaars­studenten staan echter aan de start van hun leerproces, er kunnen/mogen dus nog geen te hoge verwachtingen gesteld worden m.b.t. het op maat vormgeven & uitvoeren van een agogische activiteit. De klemtoon blijft steeds liggen op de relatie-opbouw.

Meer info en contact

Willen jullie graag met ons contact opnemen? Dat kan via projectwerkingortho@hogent.be

Wat?

Deze eerste stage heeft een oriënterend en explorerend karakter en is gericht op een eerste grondige kennis­making met de praktijk in al zijn facetten. Deze stage wordt uitgevoerd door tweedejaars­studenten. Zij passen het geheel van inhouden, aangereikt tijdens hun opleiding, toe in een authentieke praktijk­situatie.

Wanneer?

Deze stage loopt over 7 weken (225 uur stage) en wordt zowel in semester 1 (nov-dec) als semester 2 (febr-maart) georganiseerd, waarvan de grote meerderheid van de studenten (380) instapstage loopt in semester 2. Bij het ingeven van jullie aanbod is het meest aangewezen om deze te kiezen. Een beperkter aantal studenten (70) loopt deze stage in semester 1. Indien mogelijk is het waardevol om ook hier een aanbod te voorzien.

Doel?

Studenten hebben een grondige kennis van het beroep van een begeleider en zijn zich bewust van hun eigen beroeps­identiteit. Na afloop van deze stage passen ze de (ortho-) agogische basis­vaardigheden vlot toe, vanuit een correcte basis­houding. Van hieruit kunnen ze vlot meedraaien in de dagelijkse werking van een team.

Geïnteresseerd in het aanbieden van instap­stage? Benieuwd hoe onze studenten jullie werking meer kunnen ondersteunen?

Wat verwachten wij van jullie?

We formuleren vanuit de opleiding enkele criteria waaraan een stage­organisatie moet voldoen. Deze criteria moeten de garantie bieden dat de student de nodige kansen krijgt om ortho(ped)agogisch werk te verrichten, met gepaste begeleiding.

Meer info hierover vinden jullie HIER.

Wat mogen jullie van ons verwachten?

De Instapstage bouwt verder op de gehele kennis, vaardigheden en attitudes die de student heeft ontwikkeld in het eerste modeltraject van de opleiding en eerste semester van het tweede modeltraject. Tijdens deze stage worden ze begeleid door ervaren praktijklesgevers die de integratie tussen theorie en praktijk bevorderen.

Meer info en contact

Willen jullie graag met ons contact opnemen? Dat kan via dsa.stage.ortho@hogent.be.

Stage kan momenteel nog geen aanbod doorgeven door een tool. Vragen voor stage worden best gemaild naar bovenstaand adres.

Jaarproject.

Wat? 

In onze bachelorproef gaan derdejaars­studenten in kleine groepjes aan de slag met een praktijk­gerichte onderzoeks­vraag vanuit een voorziening, de Stad Gent of de samenleving.

Wanneer?

De bachelorproef is een jaarvak en start bij aanvang van het academiejaar (eind september).

Doel?

Het doel is om een antwoord te formuleren op het ortho­pedagogisch vraagstuk door de onderzoeks­cyclus te doorlopen, aangevuld met methoden en technieken van design­denken. Door middel van hechte samen­werking met alle betrokkenen (gaande van organisaties tot cliënten) maken onze studenten een product dat duurzaam is en betekenis­volle maatschappelijke impact realiseert.

Benieuwd naar een eindproduct? In onze materialen­databank vind je een selectie van materialen die door studenten zijn ontwikkeld.

De bachelor­opleiding ortho­pedagogie is steeds op zoek naar boeiende ortho(ped)agogische praktijk­vraagstukken. Hebben jullie een boeiend ortho(ped)agogisch praktijk­vraagstuk dat wij kunnen omzetten in een krachtig project?

Dien hier je voorstel in

Wat verwachten wij van jullie?

 • Deelname aan 4 contact­momenten (begin oktober, februari, maart en half mei) en tussendoor bereikbaar zijn voor praktische en inhoudelijke vragen van studenten.
 • Bereidheid om mogelijkheden te creëren zodat studenten doorheen het proces met de doelgroep en andere betrokken partijen in contact kunnen komen.
 • Het team/beleid van de organisatie ondersteunt het project.
 • Het praktijk­vraagstuk sluit inhoudelijk aan bij het studie­gebied ortho­pedagogiek en biedt mogelijkheid tot praktijk­gericht wetenschappelijk onderzoek. Er is een balans tussen praktisch handelen in contact met de doelgroep en theoretische verkenning. Het is relevant voor het werkveld en leidt tot innovatie.

Wat mogen jullie van ons verwachten?

Dit proces gaat door onder intensieve coaching van een stuurgroep lectoren, waarbij jullie steeds terecht kunnen!

Voor meer informatie kan je terecht op dsa.bachelorproef.ortho@hogent.be.

Opgelet! Aanvragen kunnen permanent ingediend worden, maar op 1 april sluiten we af voor het daarop volgende academiejaar. Alle ingediende voorstellen worden door een bachelorproef­commissie beoordeeld. Alle project­indieners worden eind juni geïnformeerd over de beslissing.
Ben je geïnteresseerd in één of meerdere projecten? Wil je graag op de hoogte gehouden worden wanneer een bepaald project van start gaat?

Klik hier

Ben je geïnteresseerd in één of meerdere projecten? Wil je graag op de hoogte gehouden worden wanneer een bepaald project van start gaat?

Klik hier

Veelgestelde vragen.

Onze projectwerking valt onder de verzekering die we met HOGENT hebben afgesloten bij onze verzekeringsmaatschappij. Deze verzekering dekt wel enkel lichamelijke letsels. Motorrijtuigen zijn hierbij dus niet verzekerd. Vervoer van cliënten is daarom niet aan te raden, tenzij de organisatie de student laat rijden met een vervoersmiddel van hen OF ze het vervoersmiddel van de student opnemen in hun verzekeringspolis.

In principe is dit niet noodzakelijk, gezien de studenten verzekerd zijn door HOGENT via onze verzekering. Indien je dit toch wenselijk acht, bieden we onze studenten een contract ‘werkplekleren’ aan.

Binnen dit contract blijft HOGENT verantwoordelijk bij eventuele ongevallen (bij een stagecontract wordt de stagegever verantwoordelijk, wat niet de bedoeling is)

Het is niet mogelijk om je taken na verzenden aan te passen. Sloop er een foutje in of wil je iets wijzigen, neem contact op met ons via projectwerkingortho@hogent.be.

Na het registreren van je taken, ontvang je een mailtje met een overzicht van de taken die je doorgaf.

Geen probleem, neem gerust contact met ons via projectwerkingortho@hogent.be op zodat we samen kunnen kijken in welk project je vraag kan passen. 

HOGENT heeft een databank waar organisaties kunnen op intekenen wanneer ze vacatures hebben: het HOGENT Career Center. Organisaties, instellingen krijgen rechtstreeks toegang. Je kan er de vacature direct uploaden en beheren en bovendien kan je zo je vraag versterken met foto’s, video’s, nieuws, teaminformatie, enz. Wij roepen onze studenten en alumni regelmatig op om ook van dit platform gebruik te maken!

Hoe ga je daarvoor te werk?

Surf naar hogent.be/career-center en maak een profiel aan. Je hebt keuze tussen twee profielen:

 • Beperkt profiel: focus op de vacature of aanbod. Staat drie weken online, tenzij anders ingegeven.
 • Uitgebreid profiel: permanent zichtbaar in de bedrijvenlijst voor studenten. (aanrader!)

Klik op de knop van het gewenste profiel en maak een gratis account aan. Dan is het gewoon nog een kwestie van velden invullen en op publiceren klikken.