Foto Teatime@bib

Teatime@bib.

T

Teatime@bib, dat zijn interessante themalezingen in je lokale HOGENT-bib. Het centrale thema dit jaar is vermaatschappelijking van zorg, welzijn en onderwijs. Kan je er niet bij zijn? Geen paniek, op deze pagina kan je binnenkort alles herbekijken alsof je er zelf bij was.

 

Volgende editie: inclusie.

In de Teatime@bib hebben HOGENTenaars het over inclusie in onderwijs, zorg en welzijn. Schrijf je snel in, want het aantal plaatsen is beperkt!

21 november 2019 om 16 uur
Campus Vesalius - bib
Keramiekstraat 80
9000 Gent

inschrijven

Lezingen.

Maatschappelijke kwetsbaarheid
in beeld

Jessica De Maeyer en Didier Reynaert

De huidige evoluties in het welzijnslandschap zetten meer en meer in op vermaatschappelijking van zorg en ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare groepen. Het ondersteunen van deze mensen in de samenleving is hierbij het uitgangspunt. Nochtans zien we dat deze vermaatschappelijking vaak beperkt blijft tot het fysieke aspect (aanwezig zijn), maar zelden leidt tot ‘inclusief burgerschap’ (deel uitmaken van’).

In dit project werd een internationale literatuurstudie uitgevoerd, focusgroepen en rondetafels opgezet, diepte-interviews afgenomen en een photovoicetraject opgezet met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dat heeft geleid tot een foto- en verhalenboek en een reizende fototentoonstelling.

Leerlabo Inclusie: veel ruimte
voor falen, veel kans op succes

Katrien De Munck, Nathalie Schepens & Greet De Maeyer

Op vraag van de Commissie Inclusie van het Vlaams Welzijnsverbond (organisaties die mensen met een beperking ondersteunen) gingen we verder aan de slag met hun begeleiders in functie van inclusie. Wij kozen voor een leerlabo, vanuit de concepten inclusie, participatie, belonging en co-creatie. Tijdens het intensieve professionaliseringstraject werd er meteen geïmplementeerd, vanuit een scherpe visie en met veel ruimte voor falen, maar met veel kans op succes. De deelnemers gaven aan dat het hun werk en hen zelf als begeleider danig veranderd heeft.

Inclusie verbindt!

Maya Bruyneel

Deze  voordracht geeft een toelichting over het interprofessionele opleidingsonderdeel 'inclusie verbindt' dat vorig jaar voor de eerste keer werd gegeven aan studenten vanuit de lerarenopleiding, de opleiding logopedie en audiologie, ergotherapie en orthopedagogie. Het uitgangspunt is: hoe kan je als ondersteuner meewerken aan inclusief onderwijs?

Lettersoep: aanpak van hardnekkige letterverwarringen

Eddy Hoste en Sabine Vandevelde

‘Lettersoep’ is een werkboek voor de aanpak van hardnekkige letterverwarringen tijdens het aanvankelijk lezen. Voor veel kinderen verloopt het automatiseren van grafeem-foneem en foneem-grafeemkoppelingen binnen het aanvankelijk lees- en schrijfproces immers niet zonder problemen. Dit werkboek gaat in op zowel visuele als auditieve letterverwarringen en biedt de gebruiker een set oefeningen met éénlettergrepig woordmateriaal op zowel woord-, zins- als tekstniveau. In deze presentatie worden de opbouw en de mogelijkheden van het werkboek toegelicht en wordt ingegaan op theoretische achtergronden en de specifiek te hanteren werkwijze bij het gebruik van het werkboek.

 

Pitches.

Inclusietoets

Remco Mostert

Inclusie is een centraal begrip geworden in het ondersteunen van mensen. Maar in welke mate komt een persoon met een handicap nu echt tot sociale inclusie en participatie in zijn of haar leven? En wat zijn nu de bevorderende en belemmerende organisatiefactoren voor Inclusie? De inclusietoets helpt om hier zicht op te krijgen.

TALK: stimuleren van schoolrijpheid en taalvaardigheid bij kinderen uit de derde kleuterklas

Eddy Hoste, An Standaert & Marco Lombardi

Met het oog op inclusief onderwijs werd het TALK-programma ontwikkeld. Het is een programma gericht op het stimuleren en optimaliseren van de taalontwikkeling, schoolrijpheid en welbevinden van kleuters uit de derde kleuterklas.

Om een betere instap in het lager onderwijs te realiseren, versterkt TALK de taal en (voorbereidende) schoolse vaardigheden. Die hebben op hun beurt dan weer een impact op de sociaal-emotionele vaardigheden.

Het programma is erop gefocust betere slaagkansen te ontwikkelen voor en bij te dragen tot het sociaal welbevinden van de deelnemende kleuters met zwakke taalvaardigheid of taalachterstand.

 

Cliëntgerichte zorg en gedeelde besluitvorming bij personen met een hersenletsel

Catherine De Vos

Personen met niet-aangeboren hersenletsel en afasie hebben ook in de thuissituatie en na langere tijd nog ondersteuningsvragen. Gezien deze zich vaak op verschillende domeinen bevinden, is het belangrijk een totaalbeeld van het functioneren te creëren en de doelen over disciplines heen in kaart te brengen, in overleg met de cliënt. Bovendien betekent dit dat er nood is aan interdisciplinaire teams voor begeleiding in de thuissituatie. 

Dialoog.

Inclusie van personen met een beperking in de opleiding verpleegkunde

Martine Baert

Al een tweetal jaar komt Lisa elke woensdagnamiddag helpen binnen de vakgroep Verpleegkunde. Onze praktijkklassen worden intensief gebruikt en doordat Lisa wekelijks de klassen checkt en het basismateriaal aanvult is dit een grote meerwaarde voor het vlot verloop van de praktijklessen en skills.  Voor Lisa betekent dit een grote verantwoordelijkheid, zelfstandig werken, lezen en schrijven. 

Materiaal om
in te kijken.

Angst voor de schoolpoort - schoolweigering

Griet De Nys

Wat kunnen we doen bij schoolweigering? Als resultaat van het project ‘Angst voor de schoolpoort’ werd een tool ontwikkeld die onderwijs ondersteunt in de aanpak van schoolweigering toegepast op elke fase van het zorgcontinuüm. We stellen deze kersverse tool graag aan u voor.