Facebook Pixel Factor Feedback en formatieve toetsing - Hogeschool Gent

Feedback en formatieve toetsing.

Feedback is collectieve of persoonlijke terug­koppeling op een antwoord of taak waarbij deze terug­koppeling liefst onmiddel­lijk gebeurt en voldoende uitgebreid is, dus niet alleen of men juist of fout was maar ook waarom. Zo wordt ingespeeld op het proces en kan men een volgende keer beter presteren. Met behulp van feedback laat je leerlingen ook zelf reflecteren over hun leer­proces en de te behalen doelen.

Het geven van feedback kan je op verschillen manieren organiseren: je kan als leerkracht rondlopen bij individueel werk of groeps­werk, leerlingen kunnen in een rij staan om feed­back te krijgen, er kan een co-teacher ingeschakeld worden,…

Formatief toetsen gaat per definitie gepaard met feedback. Er wordt feedback gegeven op de voort­gang van de leerling en geven aan wat de leerling nog moet doen (feed forward) om het einddoel (feed up) te bereiken. Op deze manier kun je als leerkracht het leerproces van de leerling coachen en/of sturen. Door de afname van de formatieve toets krijgt de leerkracht helder zicht op de mate van beheersing van de leer­inhouden. Hierop kan de instructie of de leerstof dan worden afgestemd. Formatieve toetsing is een door­lopend proces van informatie verzamelen over de leer­resultaten.

Leerlingvolgsystemen vatten de formatieve toetsing samen. Individueel inschatten van de prestaties van het kind met feedback kan frequenter gebeuren dan dat er toetsen gepland staan. Feedback­gesprekken kunnen zowel met de leerling als met de ouders plaatsvinden en kunnen eerder informeel doorheen de dag gebeuren of structureel ingepland worden.

Oplossingsproces begeleiden

De leerkracht maakt samen met de leerlingen een oefening en laat de leerlingen de oplossings­strategie verwoorden. Ze kijkt onmiddel­lijk of leerlingen de leer­inhoud behappen en of ze het leerproces dient bij te sturen.

Feed forward

De leerkracht geeft aan wat de leerlingen zullen moeten doen op het moment dat ze zelfstandig, of in een kleine groep aan de slag zullen gaan.

Leerproces coachen 1

De leerkracht ondersteunt visueel de feedback. Ze laat de leerling zelf nadenken over waar het precies fout is gelopen. Door middel van vraag­stelling coacht de leerkracht de leerling in het vinden van de juiste oplossing en stuurt ze het leer­proces van de leerlingen.

Leerproces coachen 2

Collectief en persoonlijk terugkoppelen 1

Door rond te lopen in de klas ziet de leerkracht wie hulp nodig geeft en wie extra uitleg behoeft. Soms wordt een leerling individueel begeleid en soms wordt aan een groepje uitleg gegeven.

Collectief en persoonlijk terugkoppelen 2

Leerproces bijsturen

De leerkracht vertelt hoe hij mondelinge feedback onmiddellijk inzet om het leer­proces bij te sturen. De feedback kan gaan over de oplossings­wijze, de eigenschappen van wiskunde (meta­cognitie), …

Doelen duiden 1

De leerkracht schetst duidelijk de doelen die ze tijdens de wiskunde­les wil bereiken. Via een gevisualiseerde planning wordt dit aan de leerlingen duidelijk gemaakt. Er wordt ook verteld wat ze zullen doen om dit doel te bereiken.

Doelen duiden 2

Toetsbeleid hanteren 1

De drie leerkrachten leggen uit hoe zij met de school een toetsbeleid uitwerkten. Ze vertellen hoe ze op basis van formatieve toetsing het leer­proces van de leerlingen bijsturen. Hierdoor krijgen de leerkrachten een zicht op de mate waarin de leerlingen de leer­inhouden beheersen. De nieuwe aan te brengen leer­inhouden worden hierop afgestemd. De leerkrachten vertellen hoe zij de leerlingen hier al dan niet bij betrekken bij het in kaart brengen van hun leerproces.

Toetsbeleid hanteren 2

Toetsbeleid hanteren 3

Reflecteren over doelstellingen

De leerkracht legt uit hoe ze in het begin van de les de doelstellingen duidelijk uitlegt aan de leerlingen om op het einde van de les samen met de leerlingen te overlopen of zal al dan niet de doelstelling bereikt hebben. Ze laat de leerlingen reflecteren over hoe ver ze staan in het bereiken van de doelstelling.

Doelen vooropstellen

De zorgjuf legt uit hoe ze aan de leerlingen duidelijk vertelt wat het doel van de les is en hoe ze daar aan zullen werken. Tijdens de les gaat de juf na of de leerlingen weten waar ze mee bezig zijn en hoe ver ze staan in het bereiken van het doel.

In groep feedback geven

De leerkracht geeft aan een kleine groep leerlingen feedback zodat deze leerlingen tijdens het maken van de oefeningen aan het bord hun oplossings­wijze kunnen bijsturen.

Reflecteren over leerproces

De leerkracht laat de leerlingen reflecteren over hun eigen leer­proces. Hij vraagt hen om zelf na te denken over waar ze tegenop liepen.