Foto Niet-confessionele zedenleer voor het lager onderwijs

Niet-confessionele zedenleer.

N

In de niet-confessionele zedenleer onderzoeken we meningen. Het postgraduaat heeft een theoretisch deel en een praktisch deel. In het theoretische deel komen diverse theorieën aan bod over morele ontwikkeling zoals vrij denken, humanisme en vrijzinnigheid, studie van morele problemen uit de actualiteit, ... In het praktische deel komen de vakdidactiek en de stage aan bod.

Theorie

Opvoeding is nooit waardevrij. Problemen rond moraal, opvoeding en levensbeschouwing zijn steeds waardegeladen. Vanuit een vrijzinnige humanistische levensbeschouwing funderen we onze morele overtuigingen met filosofische en wetenschappelijke argumenten. In dit opleidingsonderdeel is er ruimte voor de analyse van de levensbeschouwelijke opvoeding. Zodoende komen er verschillende theorieën in verband met waardevorming aan bod. In de interculturele context van het levens­beschouwelijk onderwijs wordt er aandacht besteed aan de interlevensbeschouwelijke dialoog.

Praktijk

In dit opleidingsonderdeel komen de beginselen van de vakdidactiek niet-confessionele zedenleer aan bod. In enkele lessen wordt duidelijk gemaakt wat het verschil is met de gewone lessen in het basisonderwijs. Levensbeschouwelijke vakken kennen geen eindtermen. Binnen de niet-confessionele zedenleer wordt gewerkt met procesdoelen. Deze procesdoelen sporen met de beginselen van het vrijzinnig humanisme. Om dit aan de lijve te ondervinden dienen de studenten vier lessen in het basisonderwijs te observeren en gaan ze twee lessen niet-confessionele zedenleer geven. Deze lessen worden gepresenteerd in een portfolio.

Theorie-uitdieping

In de uitdiepende theoretische cursus gaan we dieper in op een aantal deelaspecten van de morele opvoeding. Hier kunnen we stilstaan bij een beknopt historisch overzicht van filosofen die een theorie over moraal hebben opgebouwd zonder gebruik te maken van religieuze argumenten. Er is ruimte voor het bestuderen van morele vraagstukken uit de actualiteit. We selecteren thema’s uit de actualiteit en toetsen deze aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. We vertrekken van een grote zelfstandige inbreng van de studenten in het onderzoeken van de actuele morele problemen.

Praktijkuitdieping

In het onderdeel praktijk hebben we reeds kennisgemaakt met de vakdidactiek niet-confessionele zedenleer voor het basisonderwijs. In het uitdiepende onderdeel van de praktijk gaan we dieper in op de studie van de leerplannen niet-confessionele zedenleer, de organisatie van de cursus en de administratieve vereisten. Er dienen in dit onderdeel nog twee lessen geobserveerd te worden naast zestien lessen die gegeven worden in de drie graden van de lagere school. Voor dit onderdeel verwachten we van de aspirant-leerkrachten dat zij actief participeren aan activiteiten die georganiseerd worden binnen het kader van de niet-confessionele zedenleer en/of het vrijzinnig humanisme.

studieduur en -omvang

De opleiding is gespreid over één academiejaar. De lessen vinden plaats op woensdag­namiddag.

locatie

Campus Ledeganck
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent

prijs

450 euro

certificaat

Getuigschrift postgraduaat Niet-confessionele Zedenleer voor het lager onderwijs.

Doelgroep.

Deze opleiding richt zicht tot vrijzinnigen met minimaal een professionele bachelor en een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid die willen functioneren als bijzonder leermeester niet-confessionele zedenleer in het lager onderwijs.

Onder leiding van deze experts uit het werkveld

Steven Mortier

steven.mortier@hogent.be

Inschrijven

Eerst en vooral dien je een intakegesprek aan te vragen via de coördinator Steven Mortier. Tijdens je intake ontvang je alle verdere informatie over de inschrijving.