Facebook Pixel Toelatingsonderzoek voor HOGENT-opleidingen - Hogeschool Gent
Foto Toelatingsonderzoek voor HOGENT-opleidingen

Toelatingsonderzoek.

T

Toelatingsonderzoek.

Je wil je graag inschrijven aan HOGENT, maar je hebt niet het juiste diploma? Dan kan je tóch starten met een van onze opleidingen, op voorwaarde dat je slaagt voor een toelatingsonderzoek. Afhankelijk van het type opleiding, zijn er drie vormen van toelatingsonderzoek.

Graduaten

Je wil je graag inschrijven voor een graduaatsopleiding aan HOGENT, maar je voldoet niet aan de algemene diplomavoorwaarden? Als je wel voldoet aan de leerplicht (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12/2020) én de Nederlandse taalvoorwaarde (minstens niveau ERK B2), kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. 

Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef gebeurt op dezelfde manier voor alle kandidaten bij alle hogescholen in Vlaanderen. Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op pc die bij hogescholen ter plekke wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Nederlandstalige woordenschat (max. testtijd = 15 min)
 • Begrijpend lezen van Nederlandstalige teksten (max. testtijd = 35 min)
 • Rekenen (betreft getallenkennis en rekenvaardigheid, max. testtijd = 30 min)
 • Numeriek redeneervermogen (max. testtijd = 20 min)

De proef test geen schoolse kennis. Voor de test ‘Rekenen’ en ‘Numeriek redeneervermogen’ worden enkel de vier basisbewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) getest. Je hebt daarvoor geen extra taalkennis nodig. Voor deze twee testonderdelen mag je een eigen standaard zakrekenmachine gebruiken (dus geen grafisch exemplaar, GSM of smartwatch). Elke test start met eenvoudige oefeningen en wordt dan moeilijker.

Wij raden aan eerst de ‘handleiding van de kandidaat’ gedetailleerd na te lezen vooraleer je beslist om deel te nemen. Je kan deze vinden via www.toelatingsonderzoek.be onder de rubriek ‘infobundel’, inclusief voorbeeldoefeningen ter voorbereiding en andere details. 

Om te slagen moet je in totaal minstens vijftig procent halen. Binnen maximaal zeven werkdagen krijg je een e-mail met jouw resultaten. Op jouw feedbackformulier kan je ook een waardering (sterk-matig-zwak) vinden en bespreking van de vier testonderdelen. Als je daarna nog vragen hebt over jouw resultaat, kan je een gesprek aanvragen.

Als je slaagt op de toelatingsproef ontvang je een officieel bewijs van toelating voor de graduaatsopleiding van de instelling waar je deelnam en op basis waarvan je kan starten. Je dient het bewijs mee te brengen bij inschrijving. Het is onbeperkt geldig bij alle instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. 

Als je niet slaagt, kan je pas herkansen voor de toelatingsproef met het oog op een volgend academiejaar. Je kan namelijk maar eenmaal deelnemen voor inschrijving in een welbepaald academiejaar.

De toelatingsproef wordt voor academiejaar 2020-2021 Vlaanderenbreed georganiseerd op vastgelegde momenten. Je kan zelf kiezen waar en wanneer je de test aflegt, ongeacht bij welke instelling of opleiding je daarna wenst in te schrijven!

De data voor afnamesessies van de toelatingsproef bij HOGENT zijn:

 • 25/8 om 14.30 uur
 • 26/8 om 14.30 uur
 • 2/9 om 18.30 uur
 • 10/9 om 14.30 uur

Deze sessies vinden plaats op campus Schoonmeersen (Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent) in gebouw B, lokaal GSCHB1006. Per sessie zijn maximaal 13 deelnemers toegelaten. Voor iedereen is er een computer ter beschikking. Ook de veiligheidsmaatregelen rond corona zijn gegarandeerd. Het dragen van een eigen mondmasker op onze campussen en tijdens de proeven is verplicht. De afname gebeurt onder toezicht van minstens een testbegeleider.

Interesse? Schrijf je dan zo snel mogelijk officieel in voor een van bovengenoemde sessies via www.toelatingsonderzoek.be. Als je je inschrijft, maakt het systeem een gebruikersnaam met wachtwoord aan dat je op de dag van afname op de locatie zelf ontvangt. Als je niet vooraf ingeschreven bent, kan je dus niet deelnemen! Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail. Meld je daarna stipt aan op het afgesproken moment.

De toelatingsproef is toegankelijk ontworpen zodat zo veel mogelijk kandidaat-studenten de test kunnen afleggen zonder extra maatregelen in geval van een functiebeperking. Toch kunnen in uitzonderlijke gevallen kandidaten met een functiebeperking bijkomende hulpmiddelen vragen via het inschrijvingsformulier (waarin ook een attest van functiebeperking kan worden opgeladen).

Voor vragen of bijkomende info kan je contact opnemen met Pascal Van Geit (coördinator) via toelatingsonderzoek@hogent.be. Je kan hem ook bellen via 053 60 89 03 (van maandag tot woensdag) of 09 243 38 10 (op donderdag en vrijdag).

HBO5 Verpleegkunde

Als je niet aan de diplomavoorwaarde voldoet, moet je deelnemen aan de specifieke HBO5-toelatingsproef bij Vesalius Verpleegkunde. Om te kunnen deelnemen moet je voldaan hebben aan de leerplicht. 

Na het slagen voor de toelatingsproef én een positieve beslissing van de betrokken toelatingsklassenraad van Vesalius, kan je toch starten met de opleiding. 

Voor afnamedata, detailinfo en inschrijving met betrekking tot deze proef neem je rechtstreeks contact op met de campus bij Vesalius van jouw voorkeur via deze link.

Bachelors

Je wil je graag inschrijven voor een bacheloropleiding aan HOGENT, maar je hebt geen diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig erkend (buitenlands) diploma? Dan kan je tóch starten met één van onze opleidingen, op voorwaarde dat je slaagt voor een toelatingsonderzoek.

Het toelatingsonderzoek wordt binnen AUGent georganiseerd en bestaat uit zes fasen, waarbij het intakegesprek, de opmaak van een portfolio en de deelname aan de toelatingstest de eerste cruciale onderdelen zijn. Het start met het intakegesprek bij de coördinator van het toelatingsonderzoek binnen HOGENT (zie hieronder). Alle detailinformatie over de volledige procedure met de zes fasen kan je vinden in de 'gids voor de kandidaat' op augent.be, via het onderdeel ‘Onderwijs’.

Het toelatingsonderzoek gebeurt op dezelfde manier voor alle kandidaten binnen de AUGent. Het is gratis en het kan slechts één keer per academiejaar doorlopen worden, ook over de associaties heen. Wie slaagt, krijgt een bewijs van toelating dat onbeperkt geldig is.

Om aan het toelatingsonderzoek te kunnen deelnemen, moet je wel aan twee voorwaarden voldoen:

De Nederlandse taalvoorwaarde

Bij inschrijving voor een Nederlandstalige initiële bacheloropleiding of graduaatsopleiding moet je voldoende kennis van de Nederlandse taal kunnen bewijzen:

 • door het afleveren van een bewijs van minstens één met vrucht voltooid leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs;
 • of door het afleveren van een bewijs van geslaagd zijn voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van minstens 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs;
 • of door het afleggen van een taaltest. Het behaalde taalattest moet het bewijs leveren dat je minimaal een niveau B2 conform het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) bezit. Attesten en certificaten die zijn opgenomen in onderstaande niet-limitatieve lijst, worden aanvaard om je niveau B2, ook wel ‘Vantage’ genoemd, aan te tonen:
Europees Referentiekader voor Talen (ERK)

Europees referentiekader voor talen

De leeftijdsvoorwaarde

Je moet minimaal 21 jaar zijn (of worden) op 31 december 2020 als je wil deelnemen aan de toelatingsonderzoeken van academiejaar 2020-2021.

Als je vluchteling of ontheemde bent, geldt deze leeftijdsbeperking niet.

Indien je erkend wordt als ‘virtuoos’ geldt deze leeftijdsbeperking ook niet. In dit geval beheers je een bepaald kunstdiscipline op een uitzonderlijke wijze waarbij jouw talent en volgehouden wil duidelijk verder gaan dan wat door het leerplichtonderwijs of deeltijds kunstonderwijs aangeboden kan worden. In deze situatie is een aangepaste procedure binnen toelatingsonderzoek voorzien. Het bewijs van toelating is alleen geldig binnen de specifieke kunstdiscipline en binnen de AUGent.

Belangrijke bemerking voor academische bachelors van de School of Arts

 1. Bij interesse in dergelijke opleidingen moet je - naast slagen voor het toelatingsonderzoek - ook slagen voor een specifieke artistieke toelatingsproef waarbij ook het Nederlandse taalniveau zal worden beoordeeld. Meer info over inschrijving en data met betrekking tot artistieke toelatingsproeven kan je vinden op www.schoolofarts.be.
 2. Voor geïnteresseerde Nederlands-onkundige kandidaten voor dergelijke opleidingen is er een speciale procedure qua toelatingsonderzoek waarbij de fase 'toelatingstest' niet van toepassing is. Details hierover kan je lezen in de Engelstalige gids op augent.be, via het onderdeel 'Onderwijs'.

Academiejaar 2020-2021

Je kan niet meer deelnemen aan het toelatingsonderzoek van juni 2020 in het kader van instroming in semester 1 van volgend academiejaar, gezien de intakes, deadline indiening portfolio en afname toelatingstest zijn afgelopen .

Het  eerstvolgende toelatingsonderzoek in het kader van instroming in semester 2 van volgend academiejaar zal doorgaan in november 2020: 

Intakegesprekken
Intakegesprekken op voorhand bij HOGENT worden bij voorkeur ingepland vóór 6 november 2020.

Wegens de huidige coronamaatregelen gebeuren de intakegesprekken momenteel telefonisch of via videochat, naargelang de voorkeur van de kandidaten.

Portfolio
Portfolio moet verplicht worden ingediend bij AUGent, uiterlijk op 10 november 2020

Als je jouw portfolio al hebt afgewerkt en nu al wil indienen, raden we je aan om :

 • ofwel je portfolio elektronisch in te dienen op de website van AUGent, via deze link
 • ofwel één kopie van jouw portfolio op te sturen naar AUGent (Jozef Kluyskensstraat 29, 9000 Gent)
 • ofwel één kopie van jouw portfolio te deponeren in de brievenbus van AUGent (zie adres hierboven)
Wegens de huidige coronamaatregelen kan je jouw portfolio aldus momenteel NIET persoonlijk afgeven aan het secretariaat van AUGent uit veiligheidsoverwegingen. 

Toelatingstest
Deze zal fysiek worden afgenomen bij AUGent op 21 november 2020 op

Locatie Rommelaere (onder voorbehoud)
Jozef Kluyskensstraat 29
9000 Gent

Als je geïnteresseerd bent in een intakegesprek voor het toelatingsonderzoek of meer info wilt, kan je contact opnemen met de coördinator toelatingsonderzoek Pascal Van Geit via toelatingsonderzoek@hogent.be. Je kan hem ook bellen via 053 60 89 03 (van maandag tot woensdag) of 09 243 38 10 (op donderdag en vrijdag).