Foto Toelatingsonderzoek

Toelatingsonderzoek.

T

Je wil je graag inschrijven aan HOGENT, maar je hebt niet het juiste diploma? Dan kan je tóch starten met een van onze opleidingen, op voorwaarde dat je slaagt voor een toelatingsonderzoek.

 

Graduaatsopleidingen

Je wil je graag inschrijven voor een graduaatsopleiding aan HOGENT, maar je voldoet niet aan de diplomavoorwaarde (= minstens een diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens drie jaar behaald is), maar wel aan de leerplicht (minstens 18 jaar vóór 31 december) en de Nederlandse taalvoorwaarde (niveau ERK B2)? Dan kan je toch starten met één van onze graduaatsopleidingen, op voorwaarde dat je slaagt voor de toelatingsproef binnen onze associatie (AUGent).

De deelname aan deze proef is gratis. Als je slaagt, ontvang je een ‘Bewijs van Toelating Graduaatsopleiding’, waarmee je kan inschrijven in jouw voorkeursopleiding en dat onbeperkt geldig is.

De toelatingsproef is een twee uur durende schriftelijke test dat bestaat uit twee delen:

Functionele rekenvaardigheden: interpretatie grafieken, toepassing regel van 3, werken met schalen, percentberekening, … Functionele taalvaardigheden – Informatieverwerking: begrijpend lezen, schriftelijke taalvaardigheid, ... Om te slagen moet je op beide delen minstens 50% halen. Je wordt daarna per mail op de hoogte gesteld van je resultaat. Als je een geattesteerde functiebeperking hebt, kan je in overleg met AUGent individuele maatregelen op maat voor de toelatingsproef krijgen. Wij raden aan eerst de detailinfo over de ‘procedure van de toelatingsproef’ goed door te nemen op de website van AUGent via deze link.

Er worden binnen AUGent voor academiejaar 2019-2020 diverse data gepland in verschillende regio’s voor afname van de toelatingsproef. Voor inschrijving in semester 1 zijn intussen alle toelatingsproeven afgelopen. Voor inschrijving in semester 2 zullen er in januari 2020 toelatingsproeven worden ingepland (exacte data volgen later)

De Gentse afnames vinden plaats in Instituut Rommelaere Jozef Kluyskensstraat 29 9000 Gent.

Je dient uiterlijk tien werkdagen voorafgaand aan de toelatingsproef in te schrijven (zie info hieronder). Je kan wel slechts éénmaal deelnemen aan een toelatingsproef met het oog op een inschrijving in een welbepaald academiejaar!

Als je geïnteresseerd bent voor de toelatingsproef, stuur dan een mailtje naar toelatingsonderzoek@hogent.be . Als uit jouw mail blijkt dat je voldoet aan de deelnamevoorwaarden, krijg je een mailtje terug met de link om je officieel online in te schrijven.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de coördinator toelatingsonderzoek, Pascal Van Geit, via 09 243 33 89 of bovengenoemd e-mailadres.

Bacheloropleidingen

Je wil je graag inschrijven voor een bacheloropleiding aan HOGENT, maar je hebt geen diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig erkend (buitenlands) diploma? Dan kan je tóch starten met één van onze opleidingen, op voorwaarde dat je slaagt voor een toelatingsonderzoek.

Het toelatingsonderzoek wordt binnen AUGent georganiseerd en bestaat uit zes fasen, waarbij het intakegesprek, de opmaak van een portfolio en de deelname aan de toelatingstest de eerste cruciale onderdelen zijn. Het start met het intakegesprek bij de coördinator van het toelatingsonderzoek binnen HoGent (zie hieronder). Alle detailinformatie over de volledige procedure met de zes fasen kan je vinden in de 'gids voor de kandidaat' op augent.be, via het onderdeel ‘Onderwijs’.

Het toelatingsonderzoek gebeurt op dezelfde manier voor alle kandidaten binnen de AUGent. Het is gratis en het kan slechts één keer per academiejaar doorlopen worden, ook over de associaties heen. Wie slaagt, krijgt een bewijs van toelating dat onbeperkt geldig is.

Om aan het toelatingsonderzoek te kunnen deelnemen, moet je wel aan twee voorwaarden voldoen:

De Nederlandse taalvoorwaarde

Bij inschrijving voor een Nederlandstalige initiële bacheloropleiding of graduaatsopleiding moet je voldoende kennis van de Nederlandse taal kunnen bewijzen:

 • door het afleveren van een bewijs van minstens één met vrucht voltooid leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs;
 • of door het afleveren van een bewijs van geslaagd zijn voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van minstens 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs;
 • of door het afleggen van een taaltest. Het behaalde taalattest moet het bewijs leveren dat je minimaal een niveau B2 conform het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) bezit. Attesten en certificaten die zijn opgenomen in onderstaande niet-limitatieve lijst, worden aanvaard om je niveau B2, ook wel ‘Vantage’ genoemd, aan te tonen:
Europees Referentiekader voor Talen (ERK)

Europees referentiekader voor talen

De leeftijdsvoorwaarde

Je moet minimaal 21 jaar zijn (of worden) op 31 december 2019 als je wil deelnemen aan de toelatingsonderzoeken van academiejaar 2019-2020.

Als je vluchteling of ontheemde bent, geldt deze leeftijdsbeperking niet.

Indien je erkend wordt als ‘virtuoos’ geldt deze leeftijdsbeperking ook niet. In dit geval beheers je een bepaald kunstdiscipline op een uitzonderlijke wijze waarbij jouw talent en volgehouden wil duidelijk verder gaan dan wat door het leerplichtonderwijs of deeltijds kunstonderwijs aangeboden kan worden. In deze situatie is een aangepaste procedure binnen toelatingsonderzoek voorzien. Het bewijs van toelating is alleen geldig binnen de specifieke kunstdiscipline en binnen de AUGent.

Belangrijke bemerking voor academische bachelors van de School of Arts

 1. Bij interesse in dergelijke opleidingen moet je - naast slagen voor het toelatingsonderzoek - ook slagen voor een specifieke artistieke toelatingsproef waarbij ook het Nederlandse taalniveau zal worden beoordeeld. Meer info over inschrijving en data met betrekking tot artistieke toelatingsproeven kan je vinden op www.schoolofarts.be.
 2. Voor geïnteresseerde Nederlands-onkundige kandidaten voor dergelijke opleidingen is er een speciale procedure qua toelatingsonderzoek waarbij de fase 'toelatingstest' niet van toepassing is. Details hierover kan je lezen in de Engelstalige gids op augent.be, via het onderdeel 'Onderwijs'.

Voor het lopend academiejaar 2018-2019 zijn de toelatingsonderzoeken afgelopen. Voor academiejaar 2019-2020 zijn er twee toelatingsonderzoeken:

Toelatingsonderzoek juni 2019 (voor instroom in semester 1)

 • Intakegesprekken bij HOGENT worden bij voorkeur ingepland voor 30 mei 2019
 • Portfolio moet verplicht worden ingediend bij AUGent, uiterlijk op 5 juni 2019
 • Verplichte toelatingstest bij AUGent vindt plaats op 15 juni 2019

Toelatingsonderzoek november 2019 (voor instroom in semester 2)

 • Intakegesprekken bij HOGENT worden bij voorkeur ingepland voor 7 november 2019
 • Portfolio moet verplicht worden ingediend bij AUGent, uiterlijk op 13 november 2019
 • Verplichte toelatingstest bij AUGent vindt plaats op 23 november 2019

Als je geïnteresseerd bent in een intakegesprek voor het toelatingsonderzoek of meer info wilt, kan je contact opnemen met de coördinator toelatingsonderzoek Pascal Van Geit via toelatingsonderzoek@hogent.be of 09 243 33 89.